Lai ēka spētu iekļauties ilgtspējīgas būvniecības kustības definētos pamatprincipos, tās būprojektētajam jāspēj izpildīt vairākus kritērijus:

1. Saprātīga enerģijas lietošana un atjaunojamu, videi draudzīgu energoresursu izmantošana:

 • saprātīga un lietderīga enerģijas izmantošana:
 1. ēkas dzesēšanas risinājumi (ja tādi nepieciešami);
 2. elektroenerģijas patēriņš (t. sk. koplietošanas telpās un ārā);
 3. optimālas un enerģiju taupošas ventilācijas sistēmas;
 4. dabiskā apgaismojuma izmantošana.
 5. ēkas siltuma patēriņš;
 • ēkas arhitektoniskie risinājumi (t. sk. novietojums), kas veicina saules pasīvās siltumenerģijas izmantošanu un enerģijas taupīšanu.
 • atjaunojamu, videi draudzīgu energoresursu izmantošana siltuma un/vai elektroenerģijas ražošanai, kas samazina siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisiju.
 • enerģijas zudumi enerģijas apgādes sistēmās (t. sk. no centralizētās siltumapgādes, ja tāda nepieciešama).

2. Videi un lietotājam draudzīgu būvmateriālu un resursu izvēle un to izmantošana

 • materiālu izlietojums un tā atlikumu apsaimniekošana: – bezatlikumu tehnoloģija būvobjektos;

– būvniecības tehnoloģiskums, būves un produkcijas materiālietilpība un energoietilpība (izlietojums uz telpas vienu kvadrātmetru vai kubikmetru);

– būvniecības atkritumu šķirošana, pārstrāde un/vai otrreizēja izmantošana vai noglabāšana.

 • atjaunojamu resursu, dabīgas izcelsmes un veselībai draudzīgu būvmateriālu pielietojums.
 • videi draudzīgu, maz energoietilpīgu, vietējo un reģionālo būvmateriālu un apdares materiālu izmantošana.
 • ēkas dzīves cikla ekoloģiskums — iespēja izmantot būvmateriālus atkārtoti vai pārstrādei pēc ēkas ekspluatācijas beigām vai rekonstrukcijas gadījumā.
 • tādu būvmateriālu un būvniecības metožu izmantošana, kas mazina ēkas nojaukšanas un reciklēšanas izmaksas.
 • tādu būvmateriālu izmantošana, kas ēkas konstrukcijas padara par oglekļa piesaistītāju (carbon sink — angļu val.) ēkas ekspluatācijas laikā.

3. Efektīvi un nenoplicinoši ūdens saimniecības risinājumi

 • lietus ūdens savākšana, attīrīšana, novadīšana un otrreizēja izmantošana.
 • dzeramā ūdens patēriņš — vidējā patēriņa normu samazināšana.
 • efektīva, videi draudzīga kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošana.
 • saimniecībā izmantojamā ūdens alternatīvo risinājumu izmantošana.

4. Pārdomāta teritorijas plānošana (attiecināms uz ciematiem, dzīvojamiem rajoniem, biroju u. tml. ēku puduriem)

 • kultūrvēsturiskās vides mantojuma un ainaviskās telpas saglabāšana un esošo vērtību nenoplicinoša objektu integrācija pastāvošā vidē.
 • esošo vides vērtību (bioloģiskās daudzveidības, koku, ūdenstilpju, reljefa īpatnību, augu valsts u. tml.) saglabāšana un saprātīga apsaimniekošana.
 • pastāvošās infrastruktūras (apkalpes un citu sabiedrisko objektu) racionāla izmantošana, plānojot apbūves teritorijas.
 • veselīga dzīvesveida veicināšana, ierīkojot drošas velosipēdu glabāšanas vietas un piemērotus celiņus, kā arī nodrošinot tiešu satiksmi starp apbūves teritoriju un ārējo vidi.
 • pārdomāta transporta infrastruktūra, nodrošinot minimālu gaisa piesārņojumu un drošu vidi.
 • dzīvojamās apbūves savietojamība ar sabiedriskā transporta izmantošanu ikdienā.

5. Labiekārtojums un ainavu veidošana

 • ainavas veidošana, nenoplicinot pastāvošās vērtības un veicinot bioloģisko daudzveidību.
 • atbilstīgu komunikāciju (meliorācijas, lietus ūdens kanalizācijas un kanalizācijas) izbūve un ielu, gājēju un velosipēdistu ceļu segumu pielietojums.
 • ainavu veidošanā izmantotas atbilstīgas (sausumizturīgas, skaņu ekranējošas
  u. tml.) augu sugas, vietējās augu sugas, kas samazina nepieciešamību izmantot mēslošanas līdzekļus un pesticīdus.
 • atbilstīgs noēnojums, saglabājot jau augošos un/vai stādot jaunus kokus, veidojot vēja barjeras u. c.

6. Optimāli ēku arhitektoniskie un konstruktīvie risinājumi

 • ēkas novietojums vidē, optimāla ēkas orientācija pret debess pusēm.
 • telpas dabīgā izgaismošana, lai maksimāli novērstu lieku enerģijas patēriņu.
 • nodrošināts atbilstīgs noēnojums, ja tāds nepieciešams.
 • temperatūras režīma uzturēšanas (gaisa kondicionēšanas sistēmas) energoietilpība vasaras periodā.
 • konstrukciju siltuma inerce.
 • nodrošināta siltumizolācija, uzstādītas vēja un tvaika barjeras, nodrošināta konstrukciju vēdināšanās.
 • ēku renovācijās saglabātas vērtīgās oriģinālās konstrukcijas un būvdetaļas, jaunajām konstrukcijām lietoti atbilstīgi materiāli un būvniecības paņēmieni.
 • telpiskā plānojuma elastība.
 • konstrukciju risinājumi, kas pieļauj brīvu telpu plānojuma un funkciju maiņu.

7. Ēku iekšējās un ārējās vides ietekme uz iedzīvotāju veselību un labsajūtu

 • iekštelpu gaisa kvalitāte.
 • izmantoto materiālu nekaitīgums, kaitīgo gaistošo vielu neesamība vai zema līmeņa esamība.
 • ēkas un telpu funkcionalitāte, t. sk. telpu pieejamība cilvēkiem ar papildu/īpašām vajadzībām.
 • izmantotāju drošība un labsajūta ēkas iekštelpās.
 • ēkas akustiskais komforts.

8. Apkārtējās vides piesārņojums un atkritumu apsaimniekošanas kvalitāte

 • ēkas lietotāju radīto atkritumu apsaimniekošana.
 • ēkas radītā piesārņojuma mazināšana (piemēram, trokšņi smakas, izgarojumi, transporta gāzes, ventilācijas piesārņojums).
 • objekta apzaļumošana, kas intensīvi absorbē CO2, aiztur putekļus un vēju.

© 2021 Arhitektu birojs KRIPTEX